รับตอกเสาเข็ม (รับเหมาตอกและจำหน่ายเสาเข็ม)

Author: piledriver  //  Category: รับตอกเสาเข็ม

dsc04913

ภาพการดำเนินงาน ของทีมงานยู-ด้า ปั้นจั่น

ภาพการดำเนินงาน ของทีมงานยู-ด้า ปั้นจั่น

ภาพการดำเนินงาน ของทีมงานยู-ด้า ปั้นจั่น

ภาพการดำเนินงาน ของทีมงาน ยู-ด้า ปั้นจั้น ฝ่ายปั้นจั่นสาน

ภาพการดำเนินงาน ของทีมงาน ยู-ด้า ปั้นจั้น

ภาพการดำเนินงาน ของทีมงานยู-ด้า ปั้นจั่น

ภาพการดำเนินงาน ของทีมงานยู-ด้า ปั้นจั่น

ยู-ด้า ปั้นจั่น รับตอกเสาเข็ม ด้วย ปั้นจั่นรถ และปั้นจั่นสาน (ผลงานเป็นประกัน)

หากท่านต้องการ ตอกเสาเข็ม ซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง โปรดคิดถึงเราเป็นอันดับแรก ในเรื่องงาน รับตอกเสาเข็ม นั้นUda Piledriver ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และ ด้วยการบริการของการ รับตอกเสาเข็ม มาเป็นเวลานานนั้น Uda piledriver จึงมีผลงานมากมาย วางใจในทีมงานที่มีความชำนาญมากด้วยประสบการณ์ในงานรับตอกเสาเข็ม พร้อมที่จะให้บริการแก่ท่านอย่างเต็มความสามารถ

ขอเพียงได้มีโอกาสรับใช้ท่านในงานบริการการตอกเสาเข็ม

หากสนใจ หรือ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับบริการ รับตอกเสาเข็มของ Uda Piledriver ติดต่อเราได้ที่

สายตรง : ด่วนโทร. 081-8333141, 081-9969040
สำนักงาน 038-795795 แฟกซ์ 038-795797

กระสอบป่าน ปลีก - ส่ง

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ความรู้ทั่วไป

กระสอยป่าน ใบใหญ่

20140704_160943

20140704_161047

20140704_160926-11

กระสอบป่าน ปลีก - ส่ง
ติดต่อ: โทร 081- 9969040

เสาเข็มคอนกรีต กับ งานตอกเสาเข็ม

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ข่าวสารที่น่าสนใจ, ความรู้ทั่วไป

เสาเข็มคอนกรีต

1.2.1 คุณสมบัติทั่วไปของเสาเข็มคอนกรีต

1.2.1.1 วัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการหล่อเสาเข็ม ส่วนผสมของคอนกรีตตลอดจนการปฏิบัติต้องเป็นไปตาม มทช. 101 : มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก มทช. 102 : มาตรฐานงานคอนกรีตอัดแรง มทช. 103 : มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต ค่าแรงอัดประลัยของคอนกรีตต้องเป็นไปตามที่รายการกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าค่าที่ได้กำหนดไว้ใน มอก . เสาเข็มคอนกรีตประเภทนั้น ๆ

1.2.1.2 เสาเข็มที่นำมาใช้ต้องมีความยาว เนื้อที่หน้า ตัดที่กดบนดิน (PROJECTED AREA) และรับน้ำหนักบรรทุกได้
ตามที่ระบุในแบบหรือในรายการประกอบแบบเฉพาะงาน

1.2.1.3 รูปร่างภายนอกของเสาเข็มต้องเหมือนกันตลอดความยาวของเสาเข็ม ยกเว้นส่วนหัวเสาเข็มที่รับตุ้มตอก
เสาเข็ม สาหรับส่วนปลายเสาเข็มในระยะซึ่งยาวไม่เกิน1.5 เท่าของความกว้างของเสาเข็มยอมให้สอบปลายได้

1.2.1.4 เสาเข็มจะนำมาตอกใช้งานได้ต่อเมื่ออายุของคอนกรีตของเสาเข็มนั้นเป็นดังนี้
ก.28 วัน สำหรับเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเสริมเหล็กอัดแรงที่หล่อด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ต แลนด์ประเภท 1 หรือประเภท 5
ประเภท 3
ข. 7 วัน สาหรับเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเสริมเหล็กอัดแรงที่หล่อด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ค. ในกรณีที่ต้องการนำเสาเข็มคอนกรีตในข้อ (ก) มาใช้ก่อนกำหนดเวลา กำลังคอนกรีตของเสาเข็ม ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า ค่ากำลังของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ทั้ง นี้ต้องส่งผลการทดสอบกาลังของคอนกรีตมาให้ วิศวกรของผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อน
ในกรณีที่ใช้สารเคมีผสมเพิ่มเพื่อเร่งกำลังของคอนกรีต ต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรของ ผู้ว่าจ้างก่อน เพื่อกำหนดอายุของเสาเข็มที่จะนำมาตอกใช้งาน

1.2.1.5 เสาเข็มต้องมีลำต้นตรง ระยะความงอที่ส่วนใด ๆ ของเสาเข็มนี้ถ้าวัดระหว่างเส้นตรงที่ต่อปลายทั้งสองของ
ส่วนงอกับผิวกับผิวด้านใด ๆ ก็ตาม ต้องไม่เกินความยาวส่วนที่งอหารด้วย360

1.2.1.6 หากเป็นเสาเข็มกลวงหรือเว้าข้าง รูกลวงหรือส่วนเว้าข้างต้องไม่ทาให้หน้าตัดเสาเข็มเสียศูนย์

1.2.1.7 เสาเข็มต้องแข็งแรงทนทานต่อการตอกของตุ้มตอกเสาเข็ม และการกระทบกระแทกระหว่างการขนส่งได้ แล ต้องมีรูปร่างหน้าตัดภายนอกเป็น สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม หรือมากกว่า หรือกลม หรือ I หรือที่คล้ายตัว I ซึ่งมีความหนาของส่วนที่บางที่สุด ไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร

1.2.2 คุณสมบัติเฉพาะเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก
1.2.2.1 ต้องคุณสมบัติทั่วไป เป็นไปตามข้อ 1.2.1
1.2.2.2 แรงดัด (BENDING MOMENT) ที่เกิดจากการยกเสาเข็มต้องไม่ก่อให้เกิดแรงดึง (TENSILE STRESS) ใน เหล็กเสริมเกิน 1,200 กิโลกรัม แรงต่อตารางเซนติเมตร เมื่อใช้เหล็กเส้นกลมหรือเกินกว่า 1,500 กิโลกรัม แรงต่อตารางเซนติเมตรเมื่อใช้เหล็กข้ออ้อย (COMPRESSIVE STRESS) ในคอนกรีตไม่เกินร้อยละ 37.5 ของแรงอัดประลัยของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐานที่อายุ28 วัน

1.2.3 คุณสมบัติเฉพาะเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง
1.2.3.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นตามข้อ 1.2.1
1.2.3.2 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง แรงอัด (BENDING MOMENT) ซึ่งเกิดจากการยกเสาเข็มต้องไม่ ก่อให้เกิดแรงดึง (TENSILE STRESS) ในคอนกรีตมากกว่า 1.59 คูณด้วยรากที่สองของแรงอัดประลัยของ แท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐาน ที่อายุ28 วัน
1.2.3.3 ผู้รับจ้างต้องแสดงค่า F (EFFECTIVE PRESTRESSING FORCE) ในเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงไว้ ด้วย ถ้าให้น้าหนักบรรทุกที่เสาเข็มแต่ละต้นต้องรับเมื่อใช้งาน = Pตามระบุในแบบค่าของ P + F ต้องไม่เกิน ร้อยละ 40 ของ PU เมื่อ PU มีค่าเท่ากับร้อยละ 85 ของกาลังอัดของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐาน ที่อายุ 28 วัน คูณกับพื้นที่หน้าตัดเนื้อคอนกรีตในส่วนที่เล็กที่สุดของเสาเข็ม

ที่ดินติด สถาบันวิทยาศาสตร์ ปตท. ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ ระยอง

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ขายที่ดิน ระยอง ถูก สวย ทำเลดี หลายแปลง

20140629_094705-11

ขาย ที่ดิน สวยมาก ทำเลดีหายาก ด้านหน้าที่ดินกว้าง ติดถนนที่กำลังก่อสร้าง และอยู่ติดด้านหน้าของสถาบันวิทยาศาสตร์ ของ ปตท มีเพียง 3 แปลง เท่านั้น เหมาะกับการลงทุน
สนใจติดต่อด่วน โทร.081-9969040 ซื้อแยกแปลง หรือเหมาทั้งหมดก็ได้ เจ้าของยินดีขายด้วยราคาพิเศษ

*****
เรามีข้อมูลตามข่าวสาร ที่สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ

กลุ่มปตท.ลงนามสร้างสถาบัน-รร.วิทยาศาสตร์ในจ.ระยอง มูลค่า 1.9 พันลบ.

วันศุกร์ที่ 04 เมษายน 2557 เวลา 17:00:17 น. 
จำนวนผู้อ่าน : 1447 คน 

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ในฐานะประธานมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ได้ร่วมกับนายอุทร ภูษิตกาญจนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฤทธา จำกัด ลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก ระยะที่ 1 ในวงเงิน 1,900 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงระยอง (Rayong  Advanced Institute of Science and Technology : RAIST) และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง (Rayong  Science  Academy : RASA) บนพื้นที่ประมาณ 900 ไร่ ที่ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มีกำหนดเปิดภาคการศึกษาแรกในปี 2558

ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย PTT บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชนป หรือ TOP และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ได้จัดตั้งมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองขึ้น เมื่อต้นปี 2556 ที่ผ่านมา และสนับสนุนงบประมาณเบื้องต้น 5,240 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดตั้ง RAIST และ RASA ให้เป็นสถาบันการศึกษา ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพของคนไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ

โดยมีเป้าหมายว่าจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศภายใน 5 ปีข้างหน้า และก้าวเป็น 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2568  และเป็น 1 ใน 50 ของมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก ภายในปี 2578

สำหรับงานก่อสร้างได้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 มีเป้าหมาย 14 เดือนข้างหน้าต้องแล้วเสร็จสำหรับงานก่อสร้างในเฟสแรกของสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่ง ประกอบไปด้วย อาคารเรียน อาคารสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน บ้านพักอาจารย์ ห้องสมุด และระบบสาธารณูปโภค รวมถึงสวนและแลนด์สเคป ภายใต้งบประมาณการก่อสร้างเฟสแรก 2,700 ล้านบาท แบ่กลุ่มปตท.ลงนามสร้างสถาบัน-รร.วิทยาศาสตร์ในจ.ระยอง มูลค่า 1.9 พันลบ.

ขาย สวนปาล์ม 37ไร่ อ.แกลง ระยอง สวย ทำเลดีมากๆ

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ขายที่ดิน ระยอง ถูก สวย ทำเลดี หลายแปลง

♡ สวนปาล์ม ต้นสวย ทำเลดี ด้านหน้าติดถนนหลัก ลาดยางยาวตลอดแปลง ด้านข้างติดลำธารน้ำดี อยู่ในเขตชุมชน ไม่ไกลจากถนนทางหลวงบ้านบึง แกลง และมีทางลัดออกไปถนนหลักอื่นได้อีก การคมนาคมสะดวกสบาย อ.แกลง จ.ระยอง

2014-06-15-23-25-03_deco

2014-06-15-23-22-11_deco

2014-06-15-23-21-10_deco

2014-06-15-23-19-17_deco2

ขาย สวนผลไม้ 2 ไร่, 3ไร่, 6ไร่ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ขายที่ดิน ระยอง ถูก สวย ทำเลดี หลายแปลง

20140610_122521-1-1

20140610_122458-1

20140610_122444-1

ขายถูก สวนผลไม้ พร้อมเก็บผลผลิต ทำเลดีมากๆ อยู่ในชุมชน ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ
เป็นสวนผลไม้ ที่น่าลงทุนมากมาย (โฉนดพร้อมโอน) เจ้าของมีอายุดูแลไม่ไหว
สนใจติดต่อ คุณเล็ก 081-9969040

*****ขายถูก สวนผลไม้ผสม 790 ตารางวา ซื้อแล้ว สร้างรายได้ ได้เลยเพราะเก็บเกี่ยวผลได้แล้ว ด้านหน้าสวนติดถนนสาธารณประโยชน์ประมาณ 60 เมตร อยู่ในเขตชุมชนเทศบาล ใกล้โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด ที่สวย ทำเลดี เหมาะเป็นที่อยู่อาศัย ด้านหน้าสวนสามารถปลูกห้องเช่าได้กว่า 10 ห้อง 1,100,000 บาท

*****ขายถูก สวนผลไม้ผสม 6ไร่3งาน ขายเหมา 6ล้านบาท สวนผลไม้เก็บผลผลิตขายได้ดี ด้านหน้าสวนติดถนนหลักลาดยาง ด้านข้างติดถนนเทศบาลสาธารณะ อยู่ในชุมชน ใกล้โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด 
สวนเป็นสี่เหลี่ยมทำเลดีมากๆ สามารถเปิดร้านค้าขายหน้าสวนได้ หรือจะทำธุรกิจบ้านจัดสรร, รีสอร์ต,หรืออื่นๆ ก็ได้ การคมนาคมสะดวกสบายไม่ไกล จากกรุงเทพฯ

เสาเข็มตอก กับ ลักษณะปัญหาที่เกิดกับ เสาเข็ม

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ความรู้ทั่วไป

ชนิดของเสาเข็ม (Types of Pile)  แบ่งชนิดของเสาเข็มตามระบบ CP 2004 : 1972 ที่แบ่งตามการเคลื่อนที่ของดินในระหว่างการติดตั้งเสาเข็ม มี 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ
1. Very Large Displacement Pile เป็นชนิดของเสาเข็มที่ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของดินมากในระหว่างการติดตั้งเสาเข็ม เสาเข็มชนิดนี้ได้แก่
    1.1 เสาเข็มหล่อในที่ (Driven and Cast n Place) โดยการตอกแบบลงไปในดินก่อนเทคอนกรีต 
          - ความยาวเสาเข็มประมาณ 24-36 เมตร
          - ความสามารถในการรับน้ำหนักมากสุดประมาณ 1,500 kn.
    1.2 เสาเข็มตอก (Driven  precast concrete or Prestressed concrete pile) เป็นเสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จ
          - ความยาวเสาเข็มประมาณ 27 เมตร
          - ความสามารถในการรับน้ำหนักมากสุดประมาณ 1,000 kn.
    1.3 เสาเข็มไม้ (Timber Pile) เหมาะสมสำหรับสภาพดินที่อยู่ใต้ระดับน้ำใต้ดิน
          - ความยาวเสาเข็มประมาณ 20 เมตร
          - ความสามารถในการรับน้ำหนักมากสุดประมาณ 600 kn.
2. Small Displacement Pile เป็นชนิดของเสาเข็มที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของดินเพียงเล็กน้อยในระหว่างการติดตั้ง เสาเข็มชนิดนี้ได้แก่
    2.1 Rolled Steel Section Pile รูปหน้าตัดของเสาเข็มเป็น H-beam หรือ l-beam หรือ Pipe Pile
          - ความยาวเสาเข็มประมาณ 36 เมตร
          - ความสามารถในการรับน้ำหนักมากสุดประมาณ 1,700 kn.
    2.2 Screw Pile เหมาะสำหรับงานโครงสร้างชายทะเล เนื่องมาจากเป็นเสาเข็มที่รองรับได้ทั้ง Tension และ Compression
           - ความยาวเสาเข็มประมาณ 24 เมตร
           - ความสามารถในการรับน้ำหนักมากสุดประมาณ 2,500 kn.
3. No Displacement Pile เป็นเสาเข็มชนิดที่ไม่เกิดการเคลื่อนตัวของดินในระหว่างการติดตั้งเสาเข็มชนิดนี้ได้แก่ เสาเข็มเจาะ (Bored and Cast in Place Pile)
    - เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process) เหมาะกับสภาพดินที่ไม่มีน้ำ ความลึกประมาณชั้นทรายชั้นแรกหรือประมาณ 21-24 เมตร
    - เสาเข็มเจาะระบบเปียก (Wet Process) เหมาะสำหรับงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เสาเข็มที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกมาก

สาเหตุทั่วไปของปัญหาที่เกิดกับเสาเข็ม
1. การออกแบบไม่ถูกต้อง
2. การขนส่ง
3. การตอกเสาเข็ม
4. การควบคุมคุณภาพการผลิตและอายุของเสาเข็มไม่ได้ตามที่กำหนด
5. ปั้นจั่นตอกเสาเข็มเสียขณะตอกเสาเข็มยังไม่เสร็จ

ลักษณะของปัญหาที่เกิดกับเสาเข็มตอก

- เสาเข็มที่จะนำมาใช้งานจะต้องมีคุณภาพและวิธีการทำงานถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดในแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง หรือตามมาตรฐาน วสท. อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผู้ควบคุมงานจะปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดแล้วมักจะมีปัญหาในการทำงานที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น

1. เสาเข็มแตกร้าว, หัวเสาเข็มแตกหรือหัวเสาเข็มบิ่น, เสาเข็มหัก
    เสาเข็มแตกร้าว
    1. สาเหตุ  คุณภาพคอนกรีตของเสาเข็ม
        การป้องกันและแก้ไข  ตรวจสอบคุณภาพและอายุของคอนกรีต

    2. สาเหตุ ความเค้นตามแนวแกน (Tensile Stress) มากเกินไปเนื่องจากการตอกเข็มที่มีขนาดยาวผ่านชั้นดินอ่อนหรือกรณีตอกไปยังชั้นดินแข็งมาก ๆ หรือหิน
        การป้องกันและแก้ไข ลดระยะยกของตุ้มลง เพิ่มไม้เนื้ออ่อนเป็นวัสดุรองรับ (Cushion Material) ระหว่างหมวกเหล็กกับเสาเข็มและควบคุม Tensile Stress

    3. สาเหตุ ความเค้นตามแนวแกนรวมกับแรงตึง (Tensile Stress and Tension Stress) อันเนื่องมาจากการจำกัดการเคลื่อนไหวระหว่างปั้นจั่นกับเสาเข็มหรือช่องว่างระหว่างหมวกกับตัวเสาเข็มแน่นและคับมาก
        การป้องกันและแก้ไข ปรับเสาเข็มให้สามารถเคลื่อนตัวได้ขณะทำการตอกเสาเข็ม

    หัวเสาเข็มแตกหรือบิ่น
    1. สาเหตุ แรงอัด (Over Compressive Stress) จากแรงกระแทกของปั้นจั่นที่มากเกินไปหรือวัสดุรองรับหัวเสาเข็ม (Pile Cushion) ไม่เพียงพอ
        การป้องกันและแก้ไข
        - ตรวจสอบ
          - การใช้น้ำหนัก, ขนาดของตุ้มและปั้นจั่นให้เหมาะสมกับน้ำหนักเสาเข็ม
          - ควบคุมระยะยก (ใช้ตุ้มขนาดใหญ่ยกเตี้ย ๆ ดีกว่าตุ้มเล็กยกสูง)
          - เพิ่มวัสดุรองรับหัวเสาเข็ม (Pile Cushion) ให้หนาขึ้น

    2. สาเหตุ แรงตัด (Bending Stress) อันเนื่องมาจากพื้นที่หน้าตัดหัวเข็มไม่สม่ำเสมอหรือไม่ตั้งฉาก แรงกระแทกจากปั้นจั่นจะไปยังจุดใดจุดหนึ่งของหัวเสาเข็มแทนที่จะทั่วทั้งพื้นที่ของหัวเสาเข็ม
        การป้องกันและแก้ไข  จัดระนาบให้ตั้งฉากกับหน้าปั้นจั่นที่กระแทกลงมาที่หัวเสาเข็มอย่างเต็มระนาบ ตรวจดูแนวดิ่งเสาเข็มและปั้นจั่น (Alignment) และจุดกระทบของลูกตุ้ม (Drop Hammer) 

    3. สาเหตุ เหล็กเสริมรับแรงอัด (Prestressing Steel) ไม่ไปสุดที่ปลายเสาเข็มทำให้เกิดแรงเค้น (Stress) มากเกินไปที่บริเวณหัวเสาเข็ม 
        การป้องกันและแก้ไข  ควบคุมการผลิต    

   4. สาเหตุ  มีเหล็กเสริมปลอกเกลียว (spiral reinforcement) ไม่พอ
       การป้องกันและแก้ไข เพิ่มเหล็กเสริมปลอกเกลียว (spiral) ส่วนที่ยังขาดโดยเฉพาะส่วนหัวของเสาเข็ม

 เสาเข็มหัก
ข้อสังเกต
- ค่า Blow Count ลดลงอย่างกระทันหันและอย่างมากในทันที และไม่สูงขึ้นอีก หรือสูงขึ้นช้ามากหรือเสาเข็มเอียงผิดปกติมาก
  1. สาเหตุ  แรงอัด (Over Compressive Stress) จากแรงกระแทกของปั้นจั่นที่มากเกินไป หรือวัสดุรองหัวเสาเข็ม (Pile Cushion) ไม่เพียงพอ
     การป้องกันและแก้ไข ควบคุมการตอก โดยการตรวจสอบระยะยกของลูกตุ้ม ตรวจสอบดิ่งของเสาเข็ม และค่า Blow Count ขณะตอก 
  2. สาเหตุ  แรงอัด (Over Compressive Stress) จากการสั่นไหวของเสาเข็ม (Wave up/Wave down) ในการตอกเสาเข็มขนาดยาวผ่านชั้นดินอ่อน
      การป้องกันและแก้ไข 
      - ควบคุมการตอกเสาเข็มในเข็มท่อนแรกที่ผ่านชั้นดินอ่อนให้ควบคุมระยะตอก (ยกตุ้มเตี้ย ๆ)
      - ตรวจวัดแรงเค้นตามแนวแกน (Tensile Stress)
  3. สาเหตุ  รอยเชื่อม รอยต่อขณะทำการตอก
      การป้องกันและแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพของการต่อเชื่อมตามมาตรฐาน AWS (American Welding Society)

  4. สาเหตุ  เสาเข็มหักที่ปลาย เนื่องมาจากการตอก เสาเข็มไปยังชั้นดินแข็งมาก ๆ หรือชั้นหิน
      การป้องกันและแก้ไข  ใส่ครอบปลายเข็ม (pile Shoe)  หรือปลายเสาเข็ม (Pile Tip) หรือเพิ่มเหล็กเสริมตามปลายเสาเข็ม 
  
2. เสาเข็มเอียง
    สาเหตุ
    1. แรงดันด้านข้างของดินอ่อนจากการขุดเพื่อเปิดหน้าดิน
    2. รอยเชื่อมต่อระหว่างเข็ม 2 ท่อนเปิดออก
    3. ตอกเสาเข็มบนดินถมบริเวณลาดดินถม (Embankment) ที่เพิ่งถม เช่น งานสะพาน ทำให้เกิดการบีบอัดของดินในภายหลัง (Lateral Squeeze) ทำให้เข็มเอียง
    การป้องกันและแก้ไข
    1. ระมัดระวังในการก่อสร้างที่มีน้ำหนักบรรทุกสมทบบนผิวดิน (Surcharge) ที่มีผลต่อเสาเข็มที่ตอกไปแล้ว
    2. ตรวจสอบหาความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Pile Integrity) เพื่อหาสภาพความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
    3. รอดินถมให้เกิดการทรุดตัวคงที่ (Settlement) จนถึง 90% ของการยุบตัว (Consolidation) ก่อนการตอกเสาเข็ม

3. เสาเข็มหนีศูนย์
    วสท.กล่าวถึงในภาควิชาวิศวกรรมโครงสร้างหมวด 1 -เสาเข็ม โดยกำหนดดังนี้
    - ให้เสาเข็มตอกผุดจากตำแหน่งที่กำหนดไม่เกิน 5 ซม.
    - ระยะมากที่สุดที่ปลายเสาเข็มจะผิดจากสันดิ่งจากหัวเสาเข็มต้องไม่เกิน 0.1 % ของความยาวของเสาเข็ม
     สาเหตุ
     1. เนื่องจาก Pile Alignment กับแนวของปั้นจั่นขณะทำการตอกไม่ตรงกัน
     2. ความผิดพลาดเนื่องจาก  Survey จาก Grid line
     3. แรงดันดินด้านข้างของดินเนื่องจากมีการเคลื่อนตัวของเสาเข็มที่ตอก
     4. แรงดันดินข้างซึ่งรับดินจากดินถมช่วงเปิดหน้าดิน
      ผลกระทบ
      1. เกิดโมเมนต์ที่ฐานราก
      2. เสาเข็มรับน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นจนเกินน้ำหนักปลอดภัย
      การป้องกันและแก้ไข
      1. ควบคุมคุณภาพการตอกเสาเข็ม
      2. หาจุดอ้างอิง (Reference) หมุดหลักที่ถูกต้อง
      3. จัดทำผังทางเดินปั้นจั่นและควบคุมการเคลื่อนที่ของดินไปในทิศทางเดียวกัน
      4. หลีกเลี่ยง Surcharge บริเวณที่ตอกเข็ม 
4. เสาเข็มไม่ได้ Blow Count
     ข้อสังเกต
    - อาจพบได้ในพื้นที่ที่ชั้นดินมีลักษณะเปลี่ยนแปลงมาก
    สาเหตุ
    1. ขึ้นอยู่กับเกณฑ์กำหนด (Criteria) ที่ต่างกันส่วนใหญ่ที่มาจาก Dynamic Formula จากปั้นจั่นและอุปกรณ์ในการตอก ทำให้ได้ค่าการป้องกัน (Over Conservative) เช่น การใช้ Hiley Formula 
    2. ความผิดปกติของชั้นดินที่ไม่มี Soil Boring
    3. เสาเข็มหัก
    การป้องกันและแก้ไข
    1. ใช้สมการในการวิเคราะห์การสั่นไหวของเสาเข็ม (Wave Equation Analysis of Pile) ในการวิเคราะห์หาจำนวนโดยอาจเปรียบเทียบกับสูตร Dynamic Formula หลาย ๆ สูตร
    2. เจาะสำรวจดินบริเวณนั้น
    3. ทดสอบโดยการหาความสมบูรณ์เสาเข็ม

5. เสาเข็มไม่ได้ Tip 
    สาเหตุ
    1. ไม่มีข้อมูลการสำรวจโครงสร้างดิน (Structure Subsurface Investigation) 
    2. ความผิดพลาดจากวิศวกรผู้ออกแบบ คุมงานที่ใช้ระดับชั้นทรายจากค่า Soil Boring เป็นเกณฑ์ในการหาระดับปลายเสาเข็ม (Tip Elevation) เข็มจะเสียหายเนื่องจากพยายามเข่นเสาเข็มให้ลงไปถึง Tip ที่ต้องการทำให้เกิด Overstress
    การป้องกันและแก้ไข
    1. เจาะสำรวจดินทำ Soil Boring
    2. ออกแบบใหม่หรือวิเคราะห์โดยการใช้ค่า Blow Count ประกอบ หาก Blow Count ได้ก่อนถึง Tip ที่ต้องการให้หยุดแล้วใช้การทดสอบโดย Static หรือ Dynamic Load Test

6. เสาเข็มสั้นหรือยาวเกินไป
     1.  สาเหตุ
         1. ไม่มี Soil Boring
         2. เสาเข็มยังไม่ได้ Blow Count
         การป้องกันและแก้ไข
        1. เจาะสำรวจดินทำ Soil Boring
        2. ให้ต่อความยาวของเสาเข็มและหาน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยใช้ Dynamic Load Test
ผลการเจาะสำรวจชั้นดิน - ชั้นดินที่ระดับความลึก 13.50 ม. เท่ากับ 47 Blows (Hard>32 Blows : over 40 T/m 2)

    2. สาเหตุ
        1. Over Compressive Stress จากการใช้ Dynamic Formula ในการคำนวณหาน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม
        การป้องกันและแก้ไข
        1. หากขัดแย้งกับ Soil Boring ให้ใช้การทดสอบโดย Static หรือ Dynamic Load Test

บทความ : www.postengineer.com

ไฟ led , โคมไฟ led, หลอดไฟ led, ไฟประดับ led

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, โคมไฟ-อุปกรณ์ไฟฟ้า

ชุดไฟประดับ led หลากหลายสีสันสวยสดใส 15 สี แบบสำเร็จพร้อมใช้งาน ยาว 5 เมตร มีรีโมทใช้ควบคุมการทำงาน หลายฟังค์ชั่น และ ปิด-เปิด ในสุดราคาพิเศษ
โทร. 081-9969040
Id line : homechon

20140704_135724

20140704_135652

20140704_135631

20140704_135644

20140704_135701

20140704_135839

20140704_140531

ขาย บ่อทราย ทรายขาวสวย จ.ชลบุรี จ.ระยอง

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ขายที่ดิน ระยอง ถูก สวย ทำเลดี หลายแปลง

*****ขายถูก บ่อทราย ที่ดินเนื้อที่ 26ไร่ เนื้อทรายสวยต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ไร่ละ350,000บาท

****ขายที่ดิน เหมาะทำ บ่อทราย 165ไร่ ต.ทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ไร่ละ400,000 บาท

****ขายที่ดิน เหมาะทำบ่อทราย 122ไร่ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ไร่ละ 380,000บาท

ติดต่อ คุณเล็ก 0819969040
Line: homechon

ที่ดิน 36 ไร่ ติดถนนทางหลวงหมายเลข 7 ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง ชลบุรี

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ขายที่ดิน ชลบุรี ถูก สวย ทำเลดี หลายแปลง, ขายที่ดิน ระยอง ถูก สวย ทำเลดี หลายแปลง

☆☆☆☆ ที่ดิน ติดถนนทางหลวงหมายเลข 7 ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง
และนิคมอุตสาหกรรมฯ ที่สวย ทำเลดีมาก ๆ

1400480479855-1

ติดต่อด่วน คุณอ๋, คุณเล็ก 081-9969040 line: homechon

คำนวณงบประมาณ ค่าก่อสร้าง บ้าน อย่างง่ายๆ

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ความรู้ทั่วไป

การประมาณราคาสร้างบ้านหลากหลายปัจจัย ก่อให้เกิดงบบาน

อาจเรียกว่า เป็นคำถามที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเลยก็ว่าได้ในแฟนเพจบ้านไอเดีย เมื่อสมาชิกพบเห็นแบบบ้านที่ถูกใจ หลังจากกดไลค์กันไปแล้ว คำถามต่อมาก็คือ ราคาเท่าไหร่ งบสร้างเท่าไหร่ เนื่องจากหลายๆ แบบที่แอดมินไม่ได้แจ้งราคาไว้อาจเรียกว่าเป็นส่วนมากเลยก็ว่าได้ ซึ่งก็มีเหตุผลหลายประการ ที่ไม่สามารถแจ้งได้ โดยเฉพาะบางหลัง ที่ไม่มีข้อมูลขนาดพื้นที่ใช้สอย หรืออาจใช้เทคโนโลยีอื่นๆ วัสดุแปลกใหม่ในการสร้างบ้าน ก็จะขอเว้นไว้ ไม่ขอแจ้งราคามั่วให้เกิดความเข้าใจผิดกัน ส่วนแบบบ้านที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยอย่างชัดเจน แบบบ้านเหล่านี้ก็สามารถแจ้งราคาได้ครับ แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น เมื่อแจ้งไปแล้ว หลายคนก็ไม่เข้าใจ ว่าเป็นราคาประมาณการเท่านั้น ราคากลาง แต่ผู้อ่านไม่เป็นกลาง ก็กลับกลายเป็นประเด็นต่อเนื่อง เคยมีแบบบ้านบางหลัง แฟนเพจนำไปประยุกต์สร้างจริง เมื่อสร้างเสร็จ งบบานได้ราคาที่สูงกว่าที่เคยประมาณราคาไว้ กลายเป็นว่าบ้านไอเดียผิด ที่ให้ประมาณราคาให้ได้ไม่ตรง (ทั้งๆ ที่มันเป็นการประมาณราคา) เอาหละครับ วันนี้จึงขอนำบทความ ปัจจัยต่างๆ ของราคา ว่าทำไมราคาในการสร้างบ้าน ถึงได้แตกต่างกัน

วิธีคิดคำนวณ งบประมาณการสร้างบ้าน

การคำนวณง่ายๆ หลักการแรก คิดคำนวณโดยอ้างอิงตามพื้นที่ใช้สอย โดยปกติแล้วจะคำนวณกันเป็น ตารางเมตร ตั้งแต่ 8,500 – 20,000 บาท/ตารางเมตร เช่น หากในเว็บบอกข้อมูลไว้ว่า บ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 ตร.ม. ก็ให้ตั้งไว้เลย บ้านหลังดังกล่าว มีราคาคร่าวๆ ที่ 2 ล้านบาท แต่หลายหลังก็ไม่ได้บอกไว้ ตรงส่วนนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ หากแอดมินทราบข้อมูลก็จะบอกไว้ ที่ไม่บอก เพราะสถาปนิกไม่ได้แจ้งมา ก็ไม่ทราบจริงๆ ครับ แต่หากตัวบ้านดูไม่ซับซ้อนมากนัก ก็อาจจะบอกพื้นที่กันแบบประมาณคร่าวๆ ได้ ส่วนข้อแตกต่าง รายละเอียดของความแตกต่างของราคาสร้างบ้านนั้น เกิดขึ้นจากอะไรบ้าง มาดูกันครับ

ปัจจัยที่ทำให้งบบาน & ราคาที่แตกต่าง

- สถานที่ก่อสร้าง จัดได้ว่าเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ที่จะมีผลในการประเมินราคา แม้บ้านจะมีขนาดพื้นที่เท่ากัน ใช้วัสดุเหมือนกันทุกอย่าง แต่หากมีสถานที่ แตกต่างกัน ก็อาจทำให้บ้านราคาแตกต่างกันได้เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างง่ายๆ สร้างบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ VS สร้างบ้านในจังหวัดสงขลา 2 จังหวัดนี้ เป็นจังหวัดใหญ่พอๆ กัน แต่เนื่องจาก จ.สงขลา ค่าครองชีพ ค่าแรง ค่าวัสดุต่างๆ แพงกว่าเชียงใหม่ การสร้างบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงสามารถหาผู้รับเหมาตีราคาได้ถูกกว่าสงขลาพอสมควร หรือแม้แต่ พื้นที่ภายในจังหวัดเดียวกัน ก็ไม่จำเป็นต้องราคาเท่ากันเสมอไป อาทิเช่น บ้านนาย ก. อยู่ชานเมือง ผู้รับเหมาสามารถขนส่งวัสดุต่างๆ ได้สะดวก อีกทั้งยังมีพื้นที่ไว้สำหรับทำบ้านพักคนงานชั่วคราว บ้านนาย ข. อยู่ในเมือง ยากต่อการขนส่งวัสดุชิ้นใหญ่ เช่น เสาเข็ม อีกทั้งยังไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับสร้างบ้านพักชั่วคราวของคนงาน ผู้รับเหมาจึงจำเป็นต้องเช่าบ้านให้คนงานอยู่อาศัย เป็นอย่างไรบ้างครับ นี่เพียงตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ยังมีความเปรียบต่างกันอีกมากมาย

- วัสดุก่อสร้าง ของใช้ชนิดเดียวกัน วัตถุดิบต่างกัน ยี่ห้อต่างกัน ลวดลายแตกต่างกัน ย่อมมีราคาที่แตกต่างกันออกไป หากเป็นชิ้นเล็กๆ เพียงไม่กี่ชิ้น คงไม่เห็นข้อแตกต่างมากนัก แต่สำหรับการสร้างบ้าน ปกติแล้วจำเป็นต้องซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งในปริมาณที่มาก ยกตัวอย่างกันง่ายๆ อีกครั้ง อาทิเช่น กระเบื้องปูพื้น ปัจจุบันมีหลายเกรด กรรมวิธีผลิตที่แตกต่างกัน ในพื้นที่ 1 ตาราเมตรเท่ากัน บางรุ่น ตารางเมตรละร้อยกว่าบาท บางรุ่นตารางเมตรละ สามสี่ร้อย ส่วนต่างเหล่านี้ เมื่อนำไปคูณกับพื้นที่ทั้งหมด ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันมาก อาจมากกว่าเท่าตัวก็เป็นได้ ดังนั้น จึงเป็นการยาก ที่จะมองเพียงภายนอกว่า บ้านหลังดังกล่าวที่สร้างมานั้น ถูก หรือแพง แต่ต้องมองไปถึงรายละเอียดของวัสดุที่เลือกใช้เช่นกัน

- ฝีมือผู้รับสร้าง ไม่ว่าจะเป็น บริษัทรับสร้างบ้าน ผู้รับเหมาทั่วไป หรือแม้แต่นายช่างตามชนบท ก็ย่อมมีเครดิตฝีมือที่แตกต่างกัน บางท่านเน้นงานละเอียด งานปราณีต จึงจำเป็นต้องคิดในราคาแพง บางรายฝีมือระดับหยาบๆ จึงคิดค่าแรงในราคาถูกได้ รวมไปถึงประสบการณ์ และผลงานที่เคยได้ทำมา แน่นอนว่า ผู้เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆ จะให้เงินเดือนเท่านายช่างใหญ่ ซึ่งมีประสบการณ์นับสิบปี ก็จะดูขัดๆ ต่อความเป็นจริง ดังนั้น การที่จะบอกว่า บริษัทนั้น ผู้รับเหมาคนนี้ คิดค่าแรง ถูก หรือแพง ก็ไม่สามารถตัดสินได้ จำเป็นต้องดูผลงานควบคู่กันไปด้วยครับ

- ปัจจัยอื่นๆ ทั้ง 3 ข้อที่ว่ามานั้น เป็นส่วนสำคัญหลัก ในการประเมินความแตกต่างของงบประมาณในการสร้างบ้าน แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย ที่อาจทำให้เกิดงบบานได้ ทั้งสภาพอากาศ ความล่าช้าของการทำงาน เวลาก็สำคัญ ข้อมูลบ้านในวันนี้ กลับไปดูอีก 2 ปีข้างหน้า ก็คงไม่ใช่ราคาเดิมแน่นอนครับ หรือความสูงของตัวบ้าน ก็สำคัญไม่น้อย หากเปรียบเทียบเพียงแค่พื้นที่ใช้สอย ก็ไม่อาจได้คำตอบที่ถูกต้องเสมอไป ต้องดูความสูงของบ้านด้วยครับ ยังมีอีกหลายๆ ปัจจัยเลยครับ ฯลฯ

วิธีแก้งบบาน

- ตั้งงบเผื่อไว้ซิ : คำตอบนี้อาจดูกวนใจใครหลายๆคน ก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ แต่เจตนานั้น ไม่ได้ต้องการจะกวนอย่างไร เพียงแต่ส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้ ในช่วงการเสนอราคา ปกติแล้วบริษัทรับสร้างบ้านหรือผู้รับเหมาทั่วไป ต้องการที่จะได้ลูกค้าไว้ก่อน จึงอาจจะเน้นการคำนวณราคาแบบปกปิด อาจจะบอกไม่หมด ประมาณว่า ค่อยว่ากัน ส่วนเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ ก็อยากจะได้ของถูก คาดหวังว่า ผู้รับเหมาจะเสนอราคาถูกๆ มาให้ ซึ่งเราจะเจอกรณีเช่นนี้กันเป็นส่วนใหญ่ จะมีน้อยรายที่เสนอราคาเผื่อไว้ และมีเจ้าบ้านน้อยราย ที่ต้องการหาผู้รับสร้างในราคาสูง เราจึงอาจจำเป็นต้องตั้งงบเผื่อไว้ อาทิเช่น สร้างบ้าน 1.5 ล้านบาท อาจเผื่องบไว้ที่ 2 ล้านบาท เมื่อตอนสร้างจริง เสร็จสิ้นแล้ว 1.9 ล้านบาท อีก 1 แสน ถือเป็นกำไร เอาไว้ซื้อของประดับ ซื้อต้นไม้มาจัดสวนสนุกๆ คิดงบเผื่อไว้ ก็ยากยิ่งที่จะบาน

- ตกลงให้ชัดเจน : ตามพฤติกรรมคนไทยส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้ มักเกรงใจกันก่อนแล้วค่อยไปทะเลาะกันตอนหลัง หากเป็นการดำเนินงานในต่างประเทศ กระบวนการติดต่อ จะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาในการตัดสินใจอย่างละเอียดมาก พวกเขาจะไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างรัดกุม ใช้การพูดคุยให้เครียกันไปตั้งแต่แรก หลังจากตกลงกันได้แล้ว ก็จะไว้ใจโดยทันที แต่สำหรับพวกเราคนไทย ส่วนใหญ่แล้วตอนตกลงงานกันนั้น มักจะไม่ค่อยตรวจสอบรายละเอียดอะไรมากนัก และมักจะละเลยอ่านข้อตกลง ข้อสัญญาต่างๆ ให้ความไว้วางใจในเอกสาร แต่เมื่อดำเนินงานจริงไม่ค่อยไว้ใจ จึงอาจเป็นที่มาของผู้รับเหมาหนีงาน ที่มาของปัญหาทะเลาะกันต่างๆ นานาน เพราะฉะนั้น ทางที่ดี เราควรจะชัดเจนแจ่มแจ้งกันไปตั้งแต่แรกนะครับ อะไรที่ค้างคาใจ ก็อย่าปล่อยให้เลยผ่านไป เพราะเมื่อถึงจุดๆ หนึ่ง สิ่งที่ค้างคาใจ มันย่อมแสดงออกมาอยู่ดี

* เนื้อหาชุดนี้ เขียนมาเพื่อผู้อ่านทั่วไป ที่กำลังคิดอยากสร้างบ้าน เน้นเหตุปัจจัยต่างๆ และการประเมินราคาบ้านโดยประมาณเท่านั้น สำหรับราคาจริง จะสามารถเกิดได้ขึ้นต่อเมื่อ ผู้รับเหมาได้ประมาณราคาให้แล้ว

บทความโดย © : banidea.com