สำนักมาตราฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

Author: piledriver

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร 0-2127-7000 ต่อ 5424 โทรสาร 0-2127-7185-6

- สอบถามเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ โทร.0-2127-7000 ต่อ 4588 , 4589, 4551, 6125 โทรสาร 0-2127-7185-6

- สอบถามเกี่ยวกับราคากลางงานก่อสร้างต่าง ๆ

กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง โทร. 0-2127-7000 ต่อ 4752 โทรสาร 0-2127-7185-6

- สอบถามเกี่ยวกับการจัดทำประกาศในระบบ e-GP

กลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โทร. 0-2127-7000 ต่อ 6704 โทรสาร 0-2127-7185-6
โทร. 0-2127-7393

กลุ่มงานนโยบายและศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โทร. 0-2127-7000 ต่อ 4647, 6777 โทรสาร 0-2127-7185-6
โทร. 0-2127-7392

Call Center
โทร. 0-2127-7386-89
โทร. 0-2298-6304