ขายที่ดิน 655 ไร่ ติดถนนสาย 344 เหมาะทำโรงงาน

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ขายที่ดิน ชลบุรี ถูก สวย ทำเลดี หลายแปลง

screenshot_2014-09-24-16-26-57

ขายที่ดิน 655 ไร่ ไร่ละ800,000 บาท ติดถนนสาย 344 หรือถนนบ้านบึงแกลงอยู่ติดกับโรงงานไก่GFPT ทำเลดี การคมนาคมขนส่งสะดวกสบาย เป็นโซนที่กำลังเป็นที่ต้องการสูง เหมาะกับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม หรือโครงการอื่นๆ

สนใจ ที่ดินแปลงนี้ หรือต้องการแปลงอื่นๆ ทำเลดี ราคาไม่สูง
ติดต่อ 081-9969040

รับทำ เสาเข็มเจาะ

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ติดต่อ-สอบถาม, รับตอกเสาเข็ม

รับทำ เสาเข็มเจาะ ด้วยทีมงานช่างผู้มีประสบการณ์

ติดต่อ : 081-8333141
หรือ 081-9969040

boredpile-1-1

ขายที่ดิน ถนนสาย 331 ชลบุรี ทำเลดี เหมาะตั้งโรงงาน

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ขายที่ดิน ชลบุรี ถูก สวย ทำเลดี หลายแปลง

ด่วน. ที่ดินสวย ทำเลดี ราคาถูก เหมาะทำโรงงาน

***ขายที่ดิน 10ไร่ ห่างถนนสาย 331 เพียง800เมตร ติดถนนคอนกรีต เขตเทศบาลหนองไผ่แก้ว ใกล้สี่แยกหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

***ขายที่ดิน 17ไร่ ห่างถนนสาย331 เพียง 600เมตร ห่างจากสี่แยกหนองปรือประมาณ 500 เมตร ทำเลดี ขายเหมา 20ล้านบาท ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

***ที่ดิน 47 ไร่ ใกล้ถนนสาย344 บ้านบึงแกลงเพียง 400เมตร ห่างสี่แยกหนองปรือเพียง 1 กม. สามารถเชื่อมผ่านถนนสาย 331 ได้ ราคาไร่ละ 850,000 บาท
ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

***ขายที่ดิน 20ไร่ ห่างถนนสาย 331 เพียง300เมตร ใกล้สี่แยกหนองปรือ ซึ่งตัดผ่านไปสาย 344 ได้ ง ขายไร่ละ 8 แสนบาท ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง ชลบุรี

***ขายที่ดิน 113 ไร่ ติดถนนสาย 331 หน้ากว้างติดถนนมากกว่า 400 เมตร
ที่สวย ทำเลดี ใกล้นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง ใกล้สนามกอล์ฟ ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง การคมนาคมขนส่งสะดวกสบาย สาธารณูปโภคครบ. เหมาะทำโรงงานมาก
ที่ดินตั้งอยู่ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ขายไร่ละ 1.8ล้าน. สนใจซื้อจริง ต่อรองได้

***ที่ดิน 450ไร่ ห่างจากถนนสาบ331 ประมาณ 6 กิโลเมตร ไร่ละ 450,000บาท
ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

***ที่ดิน 248ไร่ ติดถนนสาย331 ด้านข้างติดถนนสาธารณะ ไร่ละ 850,000บาท ใกล้แยกเนินหิน เกาะโพธิ์ พนัสนิคม ชลบุรี

***ที่ดิน 1,014 ไร่ ติดถนนสาย 331 ที่ดินอยู่ระหว่างนิคมอุตสาหกรรมเหมราช กับนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน ต.คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี

***ที่ดิน 130 ไร่ ใกล้ถนนสาย 331 ติดกับโรงงาน ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ขายไร่ละ 1ล้านบาท

สนใจที่ดิน หรือ ให้จัดหาให้ โทร. 081-9969040

ตอกเสาเข็ม ผลกระทบ ในพื้นทีดินเหนียว และดินทราย

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ข่าวสารที่น่าสนใจ

ผลกระทบจากการตอกเสาเข็ม ในพื้นที่ดินเหนียว และดินทราย
ก. การตอกเสาเข็มในดินเหนียว (Cohesive Soil) เกิดผลกระทบดังนี้
1) เกิดปริมาตรเสาเข็มแทนที่ (Pile Volume displacement) ทําใหดินบริเวณพื้น 2-5 เทาของ เสนผาศูนยกลางของเสาเข็มเสียรูป (remold) และ pore pressure มีคาเพิ่มขึ้นและจะกลับคืนประมาณ 30 วัน คา Shear Strength และ Skin resistance ในบริเวณนี้จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลของ Consolidation เมื่อ pore pressure ลดลง

2) เมื่อเสาเข็มตอกผานชั้นกรวด ไปยัง ชั้นดินเหนียว เข็มจะพาเอากรวดเขาไปในดินเหนียว ลึกประมาณ 20 เทาของเสนผานศูนยกลางเสาเข็ม ซึ่งจะเพิ่มคา Skin friction

3) เสาเข็มเมื่อตอกผานชั้นดินเหนียวแข็ง ที่อยูดานใตของชั้น ดินเหนียวยอย ชั้นดินเหนียว แข็งจะแตกและดินเหนียวยอยจะเขาไปในรอยราว เนื่องจากการตอกระหวางเสาเข็มในความลึกประมาณ 20 เทาของเสนผานศูนยกลางเสาเข็ม
ผลกระทบนี้ไมรายแรง เพราะดินอัดเขาไปในรอยแตก ซึ่งจะใหคา adhesion สูงกวา ดินเหนียวยอย ขางบน

4) เสาเข็มตอกในดินเหนียวแข็งจะเกิดรอยแตกที่ผิวหนาและดานขางของเสาเข็ม ลึก ประมาณ 20 เทา ของเสนผานศูนยกลางเสาเข็ม ทําใหคา adhesion ในชวงนี้ไมมี ปกติแลวในความลึก 1.2-1.8 เมตร จากหัวเสาเข็มจะไมคิดคา Skin resistance capacity

5) เมื่อตอกเสาเข็มลงในดินเหนียวโดยทั่วไปจะทําใหเกิดการปูดของผิวดิน (Heave) หรือเกิด การแทนที่ การปูดขึ้นของดินหากเปน plastic Soil แลวอาจสูงขึ้นเปนฟุตได การปูดของดินนี้อาจจะทําใหเกิด การทรุดตัวติดตามมาก็ได หลังจากตอกเสาเข็มเสร็จแลว เสาเข็มที่ถูกยกตัวลอยขึ้น เพราะการปูดของดินจะ ตองตอกยํ้าลงไป และเพื่อเปนการปองกันการปูดของดินการตอกเสาเข็มควรเริ่มตอกบริเวณกึ่งกลางออกไป ยังริมบริเวณกอสราง
ไดดังนี้
ในประเทศไทยผลการตอกเสาเข็มในชั้นดินเหนียวบริเวณกรุงเทพ จะเกิดผลกระทบพอสรุป

1) การสั่นสะเทือนของการตอกเข็มทําใหกําลังของดินเสียไปประมาณ 28% ของ Undisturbed Strength ซึ่งวัดโดย field vane test

2) ระยะที่กระทบกระเทือนตอ Undrain Shear Strength นั้น หางจากผิวเสาเข็มโดยประมาณ เทากับระยะเสนผานศูนยกลางของเสาเข็ม
ที่ตอกเข็มแลว

3) กําลังของดินที่เสียไปจะกลับคืนมา หลังจากการตอกเสาเข็มแลว 14 วัน

4) Induced pore pressure จะมีคาสูงสุดภายในบริเวณ local Shear failure Zone

5) โดยสวนใหญแลว excess pore pressure จะกระจายออกไปหมดภายใน 1 เดือน หลังจาก

(ข) การตอกเสาเข็มในทราย การตอกเสาเข็มในทรายแลวจะเกิดผลตาง ๆ ดังนี้

1) การทรุดตัวลง (Subsidence) แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็มในบริเวณที่เปนดิน ทรายหลวม ๆ จะทําใหทรายเกิดการแนนตัว ทําใหบริเวณขางเคียงเกิดการทรุดตัวลง สิ่งกอสรางในบริเวณ นั้นจะเสียหาย ในทรายละเอียด หรือ Silt ที่ saturated แรงสะเทือนอาจจะทําใหเกิดการทรุดตัวเสียหายอยาง มากมายได

2) การแนนตัว (Compaction) เมื่อตอกเสาเข็มเดี่ยวใน loose Sand (relative density Dr = 17%) ทรายที่อยูหางจากดานขางของเสาเข็ม ประมาณ 3 ถึง 3 เทา ขนาดเสนผานศูนยกลางของเสาเข็ม และ ระยะหางใตปลายเสาเข็ม ประมาณ 2.5 – 3.5 เทา ของเสนผานศูนยกลางของเสาเข็มจะแนนตัว ใน medium dense Sand (Dr = 3.5%) ทรายที่อยูหางจากดานขางของเสาเข็มประมาณ 4.5 – 5.5 เทา ของเสนผานศูนยกลาง เสาเข็มและระยะหางใตปลายเสาเข็ม ประมาณ 3.0 - 4.5 เทาของเสนผานศูนยกลางของเสาเข็มจะแนนตัว เนื่องจากเสาเข็มจมแทนที่ลงไป เมื่อตอกเสาเข็มกลุมใน loose Sand ทรายรอบ ๆ และระหวางเสาเข็มจะแนน ตัวมาก ถาระยะหางของเสาเข็มหางไมมาก (นอยกวาประมาณ 6 เทาขนาดเสนผานศูนยกลางเสาเข็ม) คา Ultimate load capacity ของกลุมเข็มจะตองมีคามากกวาผลรวมของเสาเข็มแตละตนรับได (i.e efficiency ของกลุมเข็มจะตองมีคามากกวา 1) แตถาตอกใน dense Sand แลวการตอกจะทําใหทรายหลวมตัวมากกวา แนนตัวขึ้น group efficiency อาจมีคานอยกวา 1

ที่ดิน 49 ไร่ สวนเสือศรีราชา ชลบุรี

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ขายที่ดิน ชลบุรี ถูก สวย ทำเลดี หลายแปลง

1411259362650-1

ที่ดิน 49 ไร่กว่า ไร่ละ 1ล้าน. ทำเลดี อยู่หลังสวนเสือ ศรีราชา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นที่ดินที่ทำประโยชน์ได้หลากหลาย
โทร. 081-9969040

กระสอบป่าน ปลีก - ส่ง

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ความรู้ทั่วไป

กระสอยป่าน ใบใหญ่

20140704_160943

20140704_161047

20140704_160926-11

กระสอบป่าน ปลีก - ส่ง
ติดต่อ: โทร 081- 9969040

เสาเข็มตอก กับ ลักษณะปัญหาที่เกิดกับ เสาเข็ม

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ความรู้ทั่วไป

ชนิดของเสาเข็ม (Types of Pile)  แบ่งชนิดของเสาเข็มตามระบบ CP 2004 : 1972 ที่แบ่งตามการเคลื่อนที่ของดินในระหว่างการติดตั้งเสาเข็ม มี 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ
1. Very Large Displacement Pile เป็นชนิดของเสาเข็มที่ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของดินมากในระหว่างการติดตั้งเสาเข็ม เสาเข็มชนิดนี้ได้แก่
    1.1 เสาเข็มหล่อในที่ (Driven and Cast n Place) โดยการตอกแบบลงไปในดินก่อนเทคอนกรีต 
          - ความยาวเสาเข็มประมาณ 24-36 เมตร
          - ความสามารถในการรับน้ำหนักมากสุดประมาณ 1,500 kn.
    1.2 เสาเข็มตอก (Driven  precast concrete or Prestressed concrete pile) เป็นเสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จ
          - ความยาวเสาเข็มประมาณ 27 เมตร
          - ความสามารถในการรับน้ำหนักมากสุดประมาณ 1,000 kn.
    1.3 เสาเข็มไม้ (Timber Pile) เหมาะสมสำหรับสภาพดินที่อยู่ใต้ระดับน้ำใต้ดิน
          - ความยาวเสาเข็มประมาณ 20 เมตร
          - ความสามารถในการรับน้ำหนักมากสุดประมาณ 600 kn.
2. Small Displacement Pile เป็นชนิดของเสาเข็มที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของดินเพียงเล็กน้อยในระหว่างการติดตั้ง เสาเข็มชนิดนี้ได้แก่
    2.1 Rolled Steel Section Pile รูปหน้าตัดของเสาเข็มเป็น H-beam หรือ l-beam หรือ Pipe Pile
          - ความยาวเสาเข็มประมาณ 36 เมตร
          - ความสามารถในการรับน้ำหนักมากสุดประมาณ 1,700 kn.
    2.2 Screw Pile เหมาะสำหรับงานโครงสร้างชายทะเล เนื่องมาจากเป็นเสาเข็มที่รองรับได้ทั้ง Tension และ Compression
           - ความยาวเสาเข็มประมาณ 24 เมตร
           - ความสามารถในการรับน้ำหนักมากสุดประมาณ 2,500 kn.
3. No Displacement Pile เป็นเสาเข็มชนิดที่ไม่เกิดการเคลื่อนตัวของดินในระหว่างการติดตั้งเสาเข็มชนิดนี้ได้แก่ เสาเข็มเจาะ (Bored and Cast in Place Pile)
    - เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process) เหมาะกับสภาพดินที่ไม่มีน้ำ ความลึกประมาณชั้นทรายชั้นแรกหรือประมาณ 21-24 เมตร
    - เสาเข็มเจาะระบบเปียก (Wet Process) เหมาะสำหรับงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เสาเข็มที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกมาก

สาเหตุทั่วไปของปัญหาที่เกิดกับเสาเข็ม
1. การออกแบบไม่ถูกต้อง
2. การขนส่ง
3. การตอกเสาเข็ม
4. การควบคุมคุณภาพการผลิตและอายุของเสาเข็มไม่ได้ตามที่กำหนด
5. ปั้นจั่นตอกเสาเข็มเสียขณะตอกเสาเข็มยังไม่เสร็จ

ลักษณะของปัญหาที่เกิดกับเสาเข็มตอก

- เสาเข็มที่จะนำมาใช้งานจะต้องมีคุณภาพและวิธีการทำงานถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดในแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง หรือตามมาตรฐาน วสท. อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผู้ควบคุมงานจะปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดแล้วมักจะมีปัญหาในการทำงานที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น

1. เสาเข็มแตกร้าว, หัวเสาเข็มแตกหรือหัวเสาเข็มบิ่น, เสาเข็มหัก
    เสาเข็มแตกร้าว
    1. สาเหตุ  คุณภาพคอนกรีตของเสาเข็ม
        การป้องกันและแก้ไข  ตรวจสอบคุณภาพและอายุของคอนกรีต

    2. สาเหตุ ความเค้นตามแนวแกน (Tensile Stress) มากเกินไปเนื่องจากการตอกเข็มที่มีขนาดยาวผ่านชั้นดินอ่อนหรือกรณีตอกไปยังชั้นดินแข็งมาก ๆ หรือหิน
        การป้องกันและแก้ไข ลดระยะยกของตุ้มลง เพิ่มไม้เนื้ออ่อนเป็นวัสดุรองรับ (Cushion Material) ระหว่างหมวกเหล็กกับเสาเข็มและควบคุม Tensile Stress

    3. สาเหตุ ความเค้นตามแนวแกนรวมกับแรงตึง (Tensile Stress and Tension Stress) อันเนื่องมาจากการจำกัดการเคลื่อนไหวระหว่างปั้นจั่นกับเสาเข็มหรือช่องว่างระหว่างหมวกกับตัวเสาเข็มแน่นและคับมาก
        การป้องกันและแก้ไข ปรับเสาเข็มให้สามารถเคลื่อนตัวได้ขณะทำการตอกเสาเข็ม

    หัวเสาเข็มแตกหรือบิ่น
    1. สาเหตุ แรงอัด (Over Compressive Stress) จากแรงกระแทกของปั้นจั่นที่มากเกินไปหรือวัสดุรองรับหัวเสาเข็ม (Pile Cushion) ไม่เพียงพอ
        การป้องกันและแก้ไข
        - ตรวจสอบ
          - การใช้น้ำหนัก, ขนาดของตุ้มและปั้นจั่นให้เหมาะสมกับน้ำหนักเสาเข็ม
          - ควบคุมระยะยก (ใช้ตุ้มขนาดใหญ่ยกเตี้ย ๆ ดีกว่าตุ้มเล็กยกสูง)
          - เพิ่มวัสดุรองรับหัวเสาเข็ม (Pile Cushion) ให้หนาขึ้น

    2. สาเหตุ แรงตัด (Bending Stress) อันเนื่องมาจากพื้นที่หน้าตัดหัวเข็มไม่สม่ำเสมอหรือไม่ตั้งฉาก แรงกระแทกจากปั้นจั่นจะไปยังจุดใดจุดหนึ่งของหัวเสาเข็มแทนที่จะทั่วทั้งพื้นที่ของหัวเสาเข็ม
        การป้องกันและแก้ไข  จัดระนาบให้ตั้งฉากกับหน้าปั้นจั่นที่กระแทกลงมาที่หัวเสาเข็มอย่างเต็มระนาบ ตรวจดูแนวดิ่งเสาเข็มและปั้นจั่น (Alignment) และจุดกระทบของลูกตุ้ม (Drop Hammer) 

    3. สาเหตุ เหล็กเสริมรับแรงอัด (Prestressing Steel) ไม่ไปสุดที่ปลายเสาเข็มทำให้เกิดแรงเค้น (Stress) มากเกินไปที่บริเวณหัวเสาเข็ม 
        การป้องกันและแก้ไข  ควบคุมการผลิต    

   4. สาเหตุ  มีเหล็กเสริมปลอกเกลียว (spiral reinforcement) ไม่พอ
       การป้องกันและแก้ไข เพิ่มเหล็กเสริมปลอกเกลียว (spiral) ส่วนที่ยังขาดโดยเฉพาะส่วนหัวของเสาเข็ม

 เสาเข็มหัก
ข้อสังเกต
- ค่า Blow Count ลดลงอย่างกระทันหันและอย่างมากในทันที และไม่สูงขึ้นอีก หรือสูงขึ้นช้ามากหรือเสาเข็มเอียงผิดปกติมาก
  1. สาเหตุ  แรงอัด (Over Compressive Stress) จากแรงกระแทกของปั้นจั่นที่มากเกินไป หรือวัสดุรองหัวเสาเข็ม (Pile Cushion) ไม่เพียงพอ
     การป้องกันและแก้ไข ควบคุมการตอก โดยการตรวจสอบระยะยกของลูกตุ้ม ตรวจสอบดิ่งของเสาเข็ม และค่า Blow Count ขณะตอก 
  2. สาเหตุ  แรงอัด (Over Compressive Stress) จากการสั่นไหวของเสาเข็ม (Wave up/Wave down) ในการตอกเสาเข็มขนาดยาวผ่านชั้นดินอ่อน
      การป้องกันและแก้ไข 
      - ควบคุมการตอกเสาเข็มในเข็มท่อนแรกที่ผ่านชั้นดินอ่อนให้ควบคุมระยะตอก (ยกตุ้มเตี้ย ๆ)
      - ตรวจวัดแรงเค้นตามแนวแกน (Tensile Stress)
  3. สาเหตุ  รอยเชื่อม รอยต่อขณะทำการตอก
      การป้องกันและแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพของการต่อเชื่อมตามมาตรฐาน AWS (American Welding Society)

  4. สาเหตุ  เสาเข็มหักที่ปลาย เนื่องมาจากการตอก เสาเข็มไปยังชั้นดินแข็งมาก ๆ หรือชั้นหิน
      การป้องกันและแก้ไข  ใส่ครอบปลายเข็ม (pile Shoe)  หรือปลายเสาเข็ม (Pile Tip) หรือเพิ่มเหล็กเสริมตามปลายเสาเข็ม 
  
2. เสาเข็มเอียง
    สาเหตุ
    1. แรงดันด้านข้างของดินอ่อนจากการขุดเพื่อเปิดหน้าดิน
    2. รอยเชื่อมต่อระหว่างเข็ม 2 ท่อนเปิดออก
    3. ตอกเสาเข็มบนดินถมบริเวณลาดดินถม (Embankment) ที่เพิ่งถม เช่น งานสะพาน ทำให้เกิดการบีบอัดของดินในภายหลัง (Lateral Squeeze) ทำให้เข็มเอียง
    การป้องกันและแก้ไข
    1. ระมัดระวังในการก่อสร้างที่มีน้ำหนักบรรทุกสมทบบนผิวดิน (Surcharge) ที่มีผลต่อเสาเข็มที่ตอกไปแล้ว
    2. ตรวจสอบหาความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Pile Integrity) เพื่อหาสภาพความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
    3. รอดินถมให้เกิดการทรุดตัวคงที่ (Settlement) จนถึง 90% ของการยุบตัว (Consolidation) ก่อนการตอกเสาเข็ม

3. เสาเข็มหนีศูนย์
    วสท.กล่าวถึงในภาควิชาวิศวกรรมโครงสร้างหมวด 1 -เสาเข็ม โดยกำหนดดังนี้
    - ให้เสาเข็มตอกผุดจากตำแหน่งที่กำหนดไม่เกิน 5 ซม.
    - ระยะมากที่สุดที่ปลายเสาเข็มจะผิดจากสันดิ่งจากหัวเสาเข็มต้องไม่เกิน 0.1 % ของความยาวของเสาเข็ม
     สาเหตุ
     1. เนื่องจาก Pile Alignment กับแนวของปั้นจั่นขณะทำการตอกไม่ตรงกัน
     2. ความผิดพลาดเนื่องจาก  Survey จาก Grid line
     3. แรงดันดินด้านข้างของดินเนื่องจากมีการเคลื่อนตัวของเสาเข็มที่ตอก
     4. แรงดันดินข้างซึ่งรับดินจากดินถมช่วงเปิดหน้าดิน
      ผลกระทบ
      1. เกิดโมเมนต์ที่ฐานราก
      2. เสาเข็มรับน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นจนเกินน้ำหนักปลอดภัย
      การป้องกันและแก้ไข
      1. ควบคุมคุณภาพการตอกเสาเข็ม
      2. หาจุดอ้างอิง (Reference) หมุดหลักที่ถูกต้อง
      3. จัดทำผังทางเดินปั้นจั่นและควบคุมการเคลื่อนที่ของดินไปในทิศทางเดียวกัน
      4. หลีกเลี่ยง Surcharge บริเวณที่ตอกเข็ม 
4. เสาเข็มไม่ได้ Blow Count
     ข้อสังเกต
    - อาจพบได้ในพื้นที่ที่ชั้นดินมีลักษณะเปลี่ยนแปลงมาก
    สาเหตุ
    1. ขึ้นอยู่กับเกณฑ์กำหนด (Criteria) ที่ต่างกันส่วนใหญ่ที่มาจาก Dynamic Formula จากปั้นจั่นและอุปกรณ์ในการตอก ทำให้ได้ค่าการป้องกัน (Over Conservative) เช่น การใช้ Hiley Formula 
    2. ความผิดปกติของชั้นดินที่ไม่มี Soil Boring
    3. เสาเข็มหัก
    การป้องกันและแก้ไข
    1. ใช้สมการในการวิเคราะห์การสั่นไหวของเสาเข็ม (Wave Equation Analysis of Pile) ในการวิเคราะห์หาจำนวนโดยอาจเปรียบเทียบกับสูตร Dynamic Formula หลาย ๆ สูตร
    2. เจาะสำรวจดินบริเวณนั้น
    3. ทดสอบโดยการหาความสมบูรณ์เสาเข็ม

5. เสาเข็มไม่ได้ Tip 
    สาเหตุ
    1. ไม่มีข้อมูลการสำรวจโครงสร้างดิน (Structure Subsurface Investigation) 
    2. ความผิดพลาดจากวิศวกรผู้ออกแบบ คุมงานที่ใช้ระดับชั้นทรายจากค่า Soil Boring เป็นเกณฑ์ในการหาระดับปลายเสาเข็ม (Tip Elevation) เข็มจะเสียหายเนื่องจากพยายามเข่นเสาเข็มให้ลงไปถึง Tip ที่ต้องการทำให้เกิด Overstress
    การป้องกันและแก้ไข
    1. เจาะสำรวจดินทำ Soil Boring
    2. ออกแบบใหม่หรือวิเคราะห์โดยการใช้ค่า Blow Count ประกอบ หาก Blow Count ได้ก่อนถึง Tip ที่ต้องการให้หยุดแล้วใช้การทดสอบโดย Static หรือ Dynamic Load Test

6. เสาเข็มสั้นหรือยาวเกินไป
     1.  สาเหตุ
         1. ไม่มี Soil Boring
         2. เสาเข็มยังไม่ได้ Blow Count
         การป้องกันและแก้ไข
        1. เจาะสำรวจดินทำ Soil Boring
        2. ให้ต่อความยาวของเสาเข็มและหาน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยใช้ Dynamic Load Test
ผลการเจาะสำรวจชั้นดิน - ชั้นดินที่ระดับความลึก 13.50 ม. เท่ากับ 47 Blows (Hard>32 Blows : over 40 T/m 2)

    2. สาเหตุ
        1. Over Compressive Stress จากการใช้ Dynamic Formula ในการคำนวณหาน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม
        การป้องกันและแก้ไข
        1. หากขัดแย้งกับ Soil Boring ให้ใช้การทดสอบโดย Static หรือ Dynamic Load Test

บทความ : www.postengineer.com

ที่ดิน 36 ไร่ ติดถนนทางหลวงหมายเลข 7 ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง ชลบุรี

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ขายที่ดิน ชลบุรี ถูก สวย ทำเลดี หลายแปลง, ขายที่ดิน ระยอง ถูก สวย ทำเลดี หลายแปลง

☆☆☆☆ ที่ดิน ติดถนนทางหลวงหมายเลข 7 ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง
และนิคมอุตสาหกรรมฯ ที่สวย ทำเลดีมาก ๆ

1400480479855-1

ติดต่อด่วน คุณอ๋, คุณเล็ก 081-9969040 line: homechon

ที่ดิน 792 ไร่ ติดถนนสาย 3138 ใกล้ถนน 331 ชลบุรี

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ขายที่ดิน ชลบุรี ถูก สวย ทำเลดี หลายแปลง

ที่ดิน 792 ไร่ ติดถนนทางหลวงแผ่นดิน 3138 หรือถนนสายบ้านบึง-บ้านค่าย และอีกด้านถนนสายมาบลำบิด-มาบคล้า อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี อยู่ใกล้ถนน331 ทำเลดีอยู่โซนในแหล่งนิคมอุตสาหกรรมฯ ใหญ่ หลายแห่ง ของชลบุรี ระยอง เสนอขาย
ไร่ละ 960,000บาท

สนใจที่ดินแปลงนี้ หรือแปลงอื่นๆ
ติดต่อ คุณพร ,คุณเล็ก โทร.081-9969040 line: homechon นะคะ

1399128372186

1399127449646

1399127442726

1399127460827

ที่ดิน 400 ไร่ ใกล้นิคมฯ,ท่าเรือแหลมฉบัง ชลบุรี

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ขายที่ดิน ชลบุรี ถูก สวย ทำเลดี หลายแปลง

นำเสนอ ที่ดิน 400ไร่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ราคาไร่ละ
950,000บาท

สนใจ ที่ดินแปลงนี้ หรือต้องการแปลงใหม่เพิ่ม
ติดต่อ คุณพร,คุณล็ก นะคะ