เสาเข็ม เพื่อนำไปใช้งานก่อสร้าง

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ข่าวสารที่น่าสนใจ

เสาเข็มเปนวัสดุที่ใชแพรหลายมากที่สุดในการรับน้ำหนักของอาคาร โดยเสาเข็มจะรับน้ำ หนักจากฐานรากกอน แลวจึงคอยถายใหดิน ซึ่งจะตางจากฐานรากแบบแผ ที่ดินรับน้ำหนักจากฐากรากโดย ตรง การออกแบบฐานโดยใชเสาเข็ม ก็เพราะดินที่อยูตื้นรับนํน้ำหนักไดนอย จึงตองใชเสาเข็มเปนตัวชวยถาย น้ำหนักขางบนลงไปยังดินชั้นลางที่แข็งกวา ความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มขึ้นอยูกับตัวเสาเข็ม เอง (วัสดุที่ใชในการทําเสาเข็ม) และความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน รอบตัวเสาเข็ม (Skin friction) และปลายเสาเข็ม (End Bearing)

วัตถุประสงคในการนําเสาเข็มไปใชงานกอสราง

1. เพื่อถายนํ้าหนักผานนํ้า หรือชั้นดินออนไปยังชั้นดินแข็งที่เหมาะสม ไดแก เสาเข็มรับนํ้า หนักที่ปลาย (End – Bearing – Piles)

2. เพื่อถายน้ำหนักลึกลงไปในชั้นดินออนดวย แรงเสียดทาน (Skin Friction) ตลอดความ ยาวของเสาเข็ม ไดแก เสาเข็มเสียดทาน (Friction Piles)

3. เพื่ออัดใหดินประเภท Granular soils ใหแนนตัวเพื่อเพิ่ม Bearing Capacity ของมันได แก Compaction piles
กรอนหนีไป

4. เพื่อขยายความลึกของฐานรากใหผานบริเวณที่จะเกิด Scouring ปองกันไวเผื่อดินจะสึก

5. เพื่อเปนสมอรั้งโครงสรางตาง ๆ ที่รับแรงถอน (uplift) เนื่องจากแรงดันของนํ้าหรือ Overturning Moment ไดแก Tension piles หรือ Uplift piles
piles

6. เพื่อเปนสมอตานแรงฉุดในแนวนอนจากกําแพงกันดิน หรือแรงฉุดอื่น ๆ ไดแก Anchor

7. เพื่อปองกันเขื่อนเทียบเรือ จากการกระแทกของเรือ หรือวัตถุลอยนํ้าอื่น ๆ ไดแก Fender piles และ Dolphins

8. เพื่อตานทานแรงในแนวราบหรือแรงในแนวเอียงที่มีคามากตาง ๆ ไดแก Batter piles

เสาเข็มคอนกรีต กับ งานตอกเสาเข็ม

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ข่าวสารที่น่าสนใจ, ความรู้ทั่วไป

เสาเข็มคอนกรีต

1.2.1 คุณสมบัติทั่วไปของเสาเข็มคอนกรีต

1.2.1.1 วัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการหล่อเสาเข็ม ส่วนผสมของคอนกรีตตลอดจนการปฏิบัติต้องเป็นไปตาม มทช. 101 : มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก มทช. 102 : มาตรฐานงานคอนกรีตอัดแรง มทช. 103 : มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต ค่าแรงอัดประลัยของคอนกรีตต้องเป็นไปตามที่รายการกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าค่าที่ได้กำหนดไว้ใน มอก . เสาเข็มคอนกรีตประเภทนั้น ๆ

1.2.1.2 เสาเข็มที่นำมาใช้ต้องมีความยาว เนื้อที่หน้า ตัดที่กดบนดิน (PROJECTED AREA) และรับน้ำหนักบรรทุกได้
ตามที่ระบุในแบบหรือในรายการประกอบแบบเฉพาะงาน

1.2.1.3 รูปร่างภายนอกของเสาเข็มต้องเหมือนกันตลอดความยาวของเสาเข็ม ยกเว้นส่วนหัวเสาเข็มที่รับตุ้มตอก
เสาเข็ม สาหรับส่วนปลายเสาเข็มในระยะซึ่งยาวไม่เกิน1.5 เท่าของความกว้างของเสาเข็มยอมให้สอบปลายได้

1.2.1.4 เสาเข็มจะนำมาตอกใช้งานได้ต่อเมื่ออายุของคอนกรีตของเสาเข็มนั้นเป็นดังนี้
ก.28 วัน สำหรับเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเสริมเหล็กอัดแรงที่หล่อด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ต แลนด์ประเภท 1 หรือประเภท 5
ประเภท 3
ข. 7 วัน สาหรับเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเสริมเหล็กอัดแรงที่หล่อด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ค. ในกรณีที่ต้องการนำเสาเข็มคอนกรีตในข้อ (ก) มาใช้ก่อนกำหนดเวลา กำลังคอนกรีตของเสาเข็ม ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า ค่ากำลังของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ทั้ง นี้ต้องส่งผลการทดสอบกาลังของคอนกรีตมาให้ วิศวกรของผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อน
ในกรณีที่ใช้สารเคมีผสมเพิ่มเพื่อเร่งกำลังของคอนกรีต ต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรของ ผู้ว่าจ้างก่อน เพื่อกำหนดอายุของเสาเข็มที่จะนำมาตอกใช้งาน

1.2.1.5 เสาเข็มต้องมีลำต้นตรง ระยะความงอที่ส่วนใด ๆ ของเสาเข็มนี้ถ้าวัดระหว่างเส้นตรงที่ต่อปลายทั้งสองของ
ส่วนงอกับผิวกับผิวด้านใด ๆ ก็ตาม ต้องไม่เกินความยาวส่วนที่งอหารด้วย360

1.2.1.6 หากเป็นเสาเข็มกลวงหรือเว้าข้าง รูกลวงหรือส่วนเว้าข้างต้องไม่ทาให้หน้าตัดเสาเข็มเสียศูนย์

1.2.1.7 เสาเข็มต้องแข็งแรงทนทานต่อการตอกของตุ้มตอกเสาเข็ม และการกระทบกระแทกระหว่างการขนส่งได้ แล ต้องมีรูปร่างหน้าตัดภายนอกเป็น สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม หรือมากกว่า หรือกลม หรือ I หรือที่คล้ายตัว I ซึ่งมีความหนาของส่วนที่บางที่สุด ไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร

1.2.2 คุณสมบัติเฉพาะเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก
1.2.2.1 ต้องคุณสมบัติทั่วไป เป็นไปตามข้อ 1.2.1
1.2.2.2 แรงดัด (BENDING MOMENT) ที่เกิดจากการยกเสาเข็มต้องไม่ก่อให้เกิดแรงดึง (TENSILE STRESS) ใน เหล็กเสริมเกิน 1,200 กิโลกรัม แรงต่อตารางเซนติเมตร เมื่อใช้เหล็กเส้นกลมหรือเกินกว่า 1,500 กิโลกรัม แรงต่อตารางเซนติเมตรเมื่อใช้เหล็กข้ออ้อย (COMPRESSIVE STRESS) ในคอนกรีตไม่เกินร้อยละ 37.5 ของแรงอัดประลัยของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐานที่อายุ28 วัน

1.2.3 คุณสมบัติเฉพาะเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง
1.2.3.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นตามข้อ 1.2.1
1.2.3.2 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง แรงอัด (BENDING MOMENT) ซึ่งเกิดจากการยกเสาเข็มต้องไม่ ก่อให้เกิดแรงดึง (TENSILE STRESS) ในคอนกรีตมากกว่า 1.59 คูณด้วยรากที่สองของแรงอัดประลัยของ แท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐาน ที่อายุ28 วัน
1.2.3.3 ผู้รับจ้างต้องแสดงค่า F (EFFECTIVE PRESTRESSING FORCE) ในเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงไว้ ด้วย ถ้าให้น้าหนักบรรทุกที่เสาเข็มแต่ละต้นต้องรับเมื่อใช้งาน = Pตามระบุในแบบค่าของ P + F ต้องไม่เกิน ร้อยละ 40 ของ PU เมื่อ PU มีค่าเท่ากับร้อยละ 85 ของกาลังอัดของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐาน ที่อายุ 28 วัน คูณกับพื้นที่หน้าตัดเนื้อคอนกรีตในส่วนที่เล็กที่สุดของเสาเข็ม

ขาย สวนปาล์ม 37ไร่ อ.แกลง ระยอง สวย ทำเลดีมากๆ

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ขายที่ดิน ระยอง ถูก สวย ทำเลดี หลายแปลง

♡ สวนปาล์ม ต้นสวย ทำเลดี ด้านหน้าติดถนนหลัก ลาดยางยาวตลอดแปลง ด้านข้างติดลำธารน้ำดี อยู่ในเขตชุมชน ไม่ไกลจากถนนทางหลวงบ้านบึง แกลง และมีทางลัดออกไปถนนหลักอื่นได้อีก การคมนาคมสะดวกสบาย อ.แกลง จ.ระยอง

2014-06-15-23-25-03_deco

2014-06-15-23-22-11_deco

2014-06-15-23-21-10_deco

2014-06-15-23-19-17_deco2

ขาย บ่อทราย ทรายขาวสวย จ.ชลบุรี จ.ระยอง

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ขายที่ดิน ระยอง ถูก สวย ทำเลดี หลายแปลง

*****ขายถูก บ่อทราย ที่ดินเนื้อที่ 26ไร่ เนื้อทรายสวยต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ไร่ละ350,000บาท

****ขายที่ดิน เหมาะทำ บ่อทราย 165ไร่ ต.ทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ไร่ละ400,000 บาท

****ขายที่ดิน เหมาะทำบ่อทราย 122ไร่ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ไร่ละ 380,000บาท

ติดต่อ คุณเล็ก 0819969040
Line: homechon

ที่ดิน 36 ไร่ ติดถนนทางหลวงหมายเลข 7 ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง ชลบุรี

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ขายที่ดิน ชลบุรี ถูก สวย ทำเลดี หลายแปลง, ขายที่ดิน ระยอง ถูก สวย ทำเลดี หลายแปลง

☆☆☆☆ ที่ดิน ติดถนนทางหลวงหมายเลข 7 ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง
และนิคมอุตสาหกรรมฯ ที่สวย ทำเลดีมาก ๆ

1400480479855-1

ติดต่อด่วน คุณอ๋, คุณเล็ก 081-9969040 line: homechon

คำนวณงบประมาณ ค่าก่อสร้าง บ้าน อย่างง่ายๆ

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ความรู้ทั่วไป

การประมาณราคาสร้างบ้านหลากหลายปัจจัย ก่อให้เกิดงบบาน

อาจเรียกว่า เป็นคำถามที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเลยก็ว่าได้ในแฟนเพจบ้านไอเดีย เมื่อสมาชิกพบเห็นแบบบ้านที่ถูกใจ หลังจากกดไลค์กันไปแล้ว คำถามต่อมาก็คือ ราคาเท่าไหร่ งบสร้างเท่าไหร่ เนื่องจากหลายๆ แบบที่แอดมินไม่ได้แจ้งราคาไว้อาจเรียกว่าเป็นส่วนมากเลยก็ว่าได้ ซึ่งก็มีเหตุผลหลายประการ ที่ไม่สามารถแจ้งได้ โดยเฉพาะบางหลัง ที่ไม่มีข้อมูลขนาดพื้นที่ใช้สอย หรืออาจใช้เทคโนโลยีอื่นๆ วัสดุแปลกใหม่ในการสร้างบ้าน ก็จะขอเว้นไว้ ไม่ขอแจ้งราคามั่วให้เกิดความเข้าใจผิดกัน ส่วนแบบบ้านที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยอย่างชัดเจน แบบบ้านเหล่านี้ก็สามารถแจ้งราคาได้ครับ แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น เมื่อแจ้งไปแล้ว หลายคนก็ไม่เข้าใจ ว่าเป็นราคาประมาณการเท่านั้น ราคากลาง แต่ผู้อ่านไม่เป็นกลาง ก็กลับกลายเป็นประเด็นต่อเนื่อง เคยมีแบบบ้านบางหลัง แฟนเพจนำไปประยุกต์สร้างจริง เมื่อสร้างเสร็จ งบบานได้ราคาที่สูงกว่าที่เคยประมาณราคาไว้ กลายเป็นว่าบ้านไอเดียผิด ที่ให้ประมาณราคาให้ได้ไม่ตรง (ทั้งๆ ที่มันเป็นการประมาณราคา) เอาหละครับ วันนี้จึงขอนำบทความ ปัจจัยต่างๆ ของราคา ว่าทำไมราคาในการสร้างบ้าน ถึงได้แตกต่างกัน

วิธีคิดคำนวณ งบประมาณการสร้างบ้าน

การคำนวณง่ายๆ หลักการแรก คิดคำนวณโดยอ้างอิงตามพื้นที่ใช้สอย โดยปกติแล้วจะคำนวณกันเป็น ตารางเมตร ตั้งแต่ 8,500 – 20,000 บาท/ตารางเมตร เช่น หากในเว็บบอกข้อมูลไว้ว่า บ้านหลังนี้มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 ตร.ม. ก็ให้ตั้งไว้เลย บ้านหลังดังกล่าว มีราคาคร่าวๆ ที่ 2 ล้านบาท แต่หลายหลังก็ไม่ได้บอกไว้ ตรงส่วนนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ หากแอดมินทราบข้อมูลก็จะบอกไว้ ที่ไม่บอก เพราะสถาปนิกไม่ได้แจ้งมา ก็ไม่ทราบจริงๆ ครับ แต่หากตัวบ้านดูไม่ซับซ้อนมากนัก ก็อาจจะบอกพื้นที่กันแบบประมาณคร่าวๆ ได้ ส่วนข้อแตกต่าง รายละเอียดของความแตกต่างของราคาสร้างบ้านนั้น เกิดขึ้นจากอะไรบ้าง มาดูกันครับ

ปัจจัยที่ทำให้งบบาน & ราคาที่แตกต่าง

- สถานที่ก่อสร้าง จัดได้ว่าเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ที่จะมีผลในการประเมินราคา แม้บ้านจะมีขนาดพื้นที่เท่ากัน ใช้วัสดุเหมือนกันทุกอย่าง แต่หากมีสถานที่ แตกต่างกัน ก็อาจทำให้บ้านราคาแตกต่างกันได้เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างง่ายๆ สร้างบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ VS สร้างบ้านในจังหวัดสงขลา 2 จังหวัดนี้ เป็นจังหวัดใหญ่พอๆ กัน แต่เนื่องจาก จ.สงขลา ค่าครองชีพ ค่าแรง ค่าวัสดุต่างๆ แพงกว่าเชียงใหม่ การสร้างบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงสามารถหาผู้รับเหมาตีราคาได้ถูกกว่าสงขลาพอสมควร หรือแม้แต่ พื้นที่ภายในจังหวัดเดียวกัน ก็ไม่จำเป็นต้องราคาเท่ากันเสมอไป อาทิเช่น บ้านนาย ก. อยู่ชานเมือง ผู้รับเหมาสามารถขนส่งวัสดุต่างๆ ได้สะดวก อีกทั้งยังมีพื้นที่ไว้สำหรับทำบ้านพักคนงานชั่วคราว บ้านนาย ข. อยู่ในเมือง ยากต่อการขนส่งวัสดุชิ้นใหญ่ เช่น เสาเข็ม อีกทั้งยังไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับสร้างบ้านพักชั่วคราวของคนงาน ผู้รับเหมาจึงจำเป็นต้องเช่าบ้านให้คนงานอยู่อาศัย เป็นอย่างไรบ้างครับ นี่เพียงตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่ยังมีความเปรียบต่างกันอีกมากมาย

- วัสดุก่อสร้าง ของใช้ชนิดเดียวกัน วัตถุดิบต่างกัน ยี่ห้อต่างกัน ลวดลายแตกต่างกัน ย่อมมีราคาที่แตกต่างกันออกไป หากเป็นชิ้นเล็กๆ เพียงไม่กี่ชิ้น คงไม่เห็นข้อแตกต่างมากนัก แต่สำหรับการสร้างบ้าน ปกติแล้วจำเป็นต้องซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งในปริมาณที่มาก ยกตัวอย่างกันง่ายๆ อีกครั้ง อาทิเช่น กระเบื้องปูพื้น ปัจจุบันมีหลายเกรด กรรมวิธีผลิตที่แตกต่างกัน ในพื้นที่ 1 ตาราเมตรเท่ากัน บางรุ่น ตารางเมตรละร้อยกว่าบาท บางรุ่นตารางเมตรละ สามสี่ร้อย ส่วนต่างเหล่านี้ เมื่อนำไปคูณกับพื้นที่ทั้งหมด ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันมาก อาจมากกว่าเท่าตัวก็เป็นได้ ดังนั้น จึงเป็นการยาก ที่จะมองเพียงภายนอกว่า บ้านหลังดังกล่าวที่สร้างมานั้น ถูก หรือแพง แต่ต้องมองไปถึงรายละเอียดของวัสดุที่เลือกใช้เช่นกัน

- ฝีมือผู้รับสร้าง ไม่ว่าจะเป็น บริษัทรับสร้างบ้าน ผู้รับเหมาทั่วไป หรือแม้แต่นายช่างตามชนบท ก็ย่อมมีเครดิตฝีมือที่แตกต่างกัน บางท่านเน้นงานละเอียด งานปราณีต จึงจำเป็นต้องคิดในราคาแพง บางรายฝีมือระดับหยาบๆ จึงคิดค่าแรงในราคาถูกได้ รวมไปถึงประสบการณ์ และผลงานที่เคยได้ทำมา แน่นอนว่า ผู้เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆ จะให้เงินเดือนเท่านายช่างใหญ่ ซึ่งมีประสบการณ์นับสิบปี ก็จะดูขัดๆ ต่อความเป็นจริง ดังนั้น การที่จะบอกว่า บริษัทนั้น ผู้รับเหมาคนนี้ คิดค่าแรง ถูก หรือแพง ก็ไม่สามารถตัดสินได้ จำเป็นต้องดูผลงานควบคู่กันไปด้วยครับ

- ปัจจัยอื่นๆ ทั้ง 3 ข้อที่ว่ามานั้น เป็นส่วนสำคัญหลัก ในการประเมินความแตกต่างของงบประมาณในการสร้างบ้าน แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย ที่อาจทำให้เกิดงบบานได้ ทั้งสภาพอากาศ ความล่าช้าของการทำงาน เวลาก็สำคัญ ข้อมูลบ้านในวันนี้ กลับไปดูอีก 2 ปีข้างหน้า ก็คงไม่ใช่ราคาเดิมแน่นอนครับ หรือความสูงของตัวบ้าน ก็สำคัญไม่น้อย หากเปรียบเทียบเพียงแค่พื้นที่ใช้สอย ก็ไม่อาจได้คำตอบที่ถูกต้องเสมอไป ต้องดูความสูงของบ้านด้วยครับ ยังมีอีกหลายๆ ปัจจัยเลยครับ ฯลฯ

วิธีแก้งบบาน

- ตั้งงบเผื่อไว้ซิ : คำตอบนี้อาจดูกวนใจใครหลายๆคน ก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ แต่เจตนานั้น ไม่ได้ต้องการจะกวนอย่างไร เพียงแต่ส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้ ในช่วงการเสนอราคา ปกติแล้วบริษัทรับสร้างบ้านหรือผู้รับเหมาทั่วไป ต้องการที่จะได้ลูกค้าไว้ก่อน จึงอาจจะเน้นการคำนวณราคาแบบปกปิด อาจจะบอกไม่หมด ประมาณว่า ค่อยว่ากัน ส่วนเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ ก็อยากจะได้ของถูก คาดหวังว่า ผู้รับเหมาจะเสนอราคาถูกๆ มาให้ ซึ่งเราจะเจอกรณีเช่นนี้กันเป็นส่วนใหญ่ จะมีน้อยรายที่เสนอราคาเผื่อไว้ และมีเจ้าบ้านน้อยราย ที่ต้องการหาผู้รับสร้างในราคาสูง เราจึงอาจจำเป็นต้องตั้งงบเผื่อไว้ อาทิเช่น สร้างบ้าน 1.5 ล้านบาท อาจเผื่องบไว้ที่ 2 ล้านบาท เมื่อตอนสร้างจริง เสร็จสิ้นแล้ว 1.9 ล้านบาท อีก 1 แสน ถือเป็นกำไร เอาไว้ซื้อของประดับ ซื้อต้นไม้มาจัดสวนสนุกๆ คิดงบเผื่อไว้ ก็ยากยิ่งที่จะบาน

- ตกลงให้ชัดเจน : ตามพฤติกรรมคนไทยส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้ มักเกรงใจกันก่อนแล้วค่อยไปทะเลาะกันตอนหลัง หากเป็นการดำเนินงานในต่างประเทศ กระบวนการติดต่อ จะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาในการตัดสินใจอย่างละเอียดมาก พวกเขาจะไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างรัดกุม ใช้การพูดคุยให้เครียกันไปตั้งแต่แรก หลังจากตกลงกันได้แล้ว ก็จะไว้ใจโดยทันที แต่สำหรับพวกเราคนไทย ส่วนใหญ่แล้วตอนตกลงงานกันนั้น มักจะไม่ค่อยตรวจสอบรายละเอียดอะไรมากนัก และมักจะละเลยอ่านข้อตกลง ข้อสัญญาต่างๆ ให้ความไว้วางใจในเอกสาร แต่เมื่อดำเนินงานจริงไม่ค่อยไว้ใจ จึงอาจเป็นที่มาของผู้รับเหมาหนีงาน ที่มาของปัญหาทะเลาะกันต่างๆ นานาน เพราะฉะนั้น ทางที่ดี เราควรจะชัดเจนแจ่มแจ้งกันไปตั้งแต่แรกนะครับ อะไรที่ค้างคาใจ ก็อย่าปล่อยให้เลยผ่านไป เพราะเมื่อถึงจุดๆ หนึ่ง สิ่งที่ค้างคาใจ มันย่อมแสดงออกมาอยู่ดี

* เนื้อหาชุดนี้ เขียนมาเพื่อผู้อ่านทั่วไป ที่กำลังคิดอยากสร้างบ้าน เน้นเหตุปัจจัยต่างๆ และการประเมินราคาบ้านโดยประมาณเท่านั้น สำหรับราคาจริง จะสามารถเกิดได้ขึ้นต่อเมื่อ ผู้รับเหมาได้ประมาณราคาให้แล้ว

บทความโดย © : banidea.com 

ที่ดินติดถนน สาย 331 248ไร่

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ขายที่ดิน ชลบุรี ถูก สวย ทำเลดี หลายแปลง

***** ที่ดิน 248 ไร่ ติดถนน 331 ไร่ละ800,000บาท
ใกล้กับสี่แยกเนินเหิน เกาะโพธิ์ พนัสนิคม ชลบุรี

คิดต่อ คุณเล็ก. 081-9969040
Line: homechon

เสาเข็ม -ประเภทของ เสาเข็ม

Author: piledriver  //  Category: ความรู้ทั่วไป

เสาเข็ม สี่เหลี่ยม (Solid Square Section ) 6_1

เสาเข็ม สี่เหลี่ยมกลวง (Hollow Square Section) 8_1

เสาเข็ม สี่เหลี่ยมกลวง (Hollow Square Section) 9_1

เสาเข็ม กลม กลวง (Hollow Cylindrical Section2_11

เสาเข็ม ตัวที (Solid T-Section) 1_1

เสาเข็ม ตัวไอ (Solid I-Section) 4_2

เสาเข็ม หกเหลี่ยมกลวง(Hollow Hexagonal Section)  3_1

เสาเข็ม แปดเหลี่ยม (Hollow Octagonal Section) 2_2

ที่ดิน 792 ไร่ ติดถนนสาย 3138 ใกล้ถนน 331 ชลบุรี

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ขายที่ดิน ชลบุรี ถูก สวย ทำเลดี หลายแปลง

ที่ดิน 792 ไร่ ติดถนนทางหลวงแผ่นดิน 3138 หรือถนนสายบ้านบึง-บ้านค่าย และอีกด้านถนนสายมาบลำบิด-มาบคล้า อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี อยู่ใกล้ถนน331 ทำเลดีอยู่โซนในแหล่งนิคมอุตสาหกรรมฯ ใหญ่ หลายแห่ง ของชลบุรี ระยอง เสนอขาย
ไร่ละ 960,000บาท

สนใจที่ดินแปลงนี้ หรือแปลงอื่นๆ
ติดต่อ คุณพร ,คุณเล็ก โทร.081-9969040 line: homechon นะคะ

1399128372186

1399127449646

1399127442726

1399127460827

ที่ดิน 823ไร่ ติดถนนสาย331 ทำเลดี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ขาย

Author: piledriver  //  Category: Uncategorized, ขายที่ดิน ชลบุรี ถูก สวย ทำเลดี หลายแปลง

****ที่ดิน 823 ไร่ ติดถนนสาย 331 ใกล้ทางบายพาสเข้าแหลมฉบัง 2กม. ใกล้นิคมเหมราช ขายไร่ละ 1,100,000 บาท

สนใจที่ดินที่ประกาศ หรือต้องการให้เสนอที่ดินแปลงอื่น ๆ
ติดต่อ คุณเล็ก โทร.081-9969040